Dit is het privacybeleid van:

mijntuinshop.be (hierna ‘de website’ of ‘de webshop’ genoemd)
uitgebaat door makingChoices.be bvba (hierna ‘de verkoper’ genoemd)
Maaltebruggestraat 238
9000 Gent
klantendienst@mijntuinshop.be
Ondernemingsnummer 0475.710.665
BTW BE 0475.710.665
IBAN BE05 7310 5190 5075

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken.

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze onze klantendienst.

Algemeen

De verkoper leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

De verkoper stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de verkoper. Een verklaring werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

De volgende webshops van makingChoices.be bvba zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen in onze klantendatabank en worden niet als “derden” beschouwd. Dit privacybeleid is dan ook van toepassing op ieder van deze webshops.

webshop onder de naam “mijntuinshop.be”

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

Login via sociale media

 

Als je een profiel hebt op sociale media, bijvoorbeeld Facebook, dan kan je eventueel via jouw Facebookaccount inloggen bij de webshop. Wij nemen van je Facebook account enkel volgende gegevens over: voornaam, achternaam en e-mailadres. Zij kunnen de gegevens in je webshop account niet bekijken. Je kan je Facebook gegevens en je webshop account steeds loskoppelen in je Facebook instellingen. Lukt dit niet? Neem gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder!

De verkoper zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Anonieme gegevens

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de verkoper om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

Je account

Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen (zie “jouw mening”).

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer daarvoor onze klantendienst.

Login via sociale media

 

Als je een profiel hebt op sociale media, bijvoorbeeld Facebook, dan kan je via jouw Facebookaccount inloggen bij de webshop. Wij nemen van je Facebook account enkel volgende gegevens over: voornaam, achternaam en e-mailadres. Zij kunnen de gegevens in je webshop account niet bekijken. Je kan je Facebook gegevens en je webshop account steeds loskoppelen in je Facebook instellingen. Lukt dit niet? Neem gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder!

Online bestellen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

Indien je een bestelling plaatst bij de verkoper en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden.

Fraude

Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

Klantenservice

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze klantendienst, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer.

Alle e-mail communicatie met onze klantendienst wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers Binnen ons bedrijf zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.

Doorgifte aan derden

Wij doen een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met onze diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit aanlevering van de producten, afhandeling van de verzending, klachten en retourzendingen, bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat de verkoper uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de verkoper, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien de verkoper failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat de verkoper jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De verkoper zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de wettelijke verplichtingen rond boekhouding. Deze stukken zullen 10 jaar bewaard worden na de laatste factuurdatum.

Jouw gegevens zijn bij ons veilig en vertrouwelijk

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Wanneer we samenwerken met andere partijen, eisen we van hen eenzelfde niveau van beveiliging. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Voor meer informatie hierover, raadpleeg onze cookie policy.

Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt op de webshop, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de verkoper. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door de verkoper verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar de klantendienst.

Klantendienst mijntuinshop.be
Maaltebruggestraat 238
9000 Gent

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal de verkoper zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal de verkoper je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Laatst bijgewerkt 28/06/2021