Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website. Neem zeker contact op met onze online klantendienst via het contact formulier dat je op onze website vindt of via klantendienst@mijntuinshop.be als je hierna nog met vragen zit.

De laatste versie van deze algemene voorwaarden staat steeds ter beschikkbin via https://www.mijntuinshop.be/algemenevoorwaarden.pdf.

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website ‘mijntuinshop.be’ (hierna ‘de webshop’ of ‘de website’ genoemd) van makingChoices.be bvba met ondernemingsnummer 0475.710.665 en maatschappelijke zetel te Maaltebruggestraat 238, 9000 Gent, België (hierna ‘de verkoper’ genoemd) en email-adres info@makingchoices.be en rekening bij KBC bank met nummer BE05 7310 5190 5075. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop wordt geplaatst.

De webshop werd gecreëerd door en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de webshop (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst in geval van onduidelijkheid.

Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via de webshop.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. ‘handtekening en bewijs’.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de online klantendienst voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier op de website. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor levering in Nederland of België zijn de prijzen inclusief leveringskosten.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Ideal, Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, overschrijving.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. Binnen een termijn van 10 dagen moet de overschrijving zijn gebeurd en de betaling de verkoper hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

De verkoper aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

Levering

Levering is enkel mogelijk in Nederland en België.

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres.

De verkoper neemt de verzendingskosten op zich voor daglevering in Nederland of België (maandag tot en met vrijdag).

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in Nederland of België. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

De klant dient hiertoe het retourformulier in te vullen dat op de website te vinden is.

In geval van retour dient het artikel eerst stevig te worden verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking en in de originele verzenddoos.

Terugzending vanuit Nederland of België is kosteloos, voor zover de richtlijnen van de verkoper, die voor iedere retour aanvraag zullen worden verstuurd per email, strikt worden opgevolgd. Voor elke andere wijze van terugzenden, staat de klant zelf in voor alle kosten. Ook voor terugzending vanuit het buitenland draagt de klant zelf de kosten.

In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en de retour gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst.

Aan retour zijn naast eventuele verzendingskosten geen kosten noch enige vergoeding verbonden.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Je kan hiervoor gebruik maken van dit retourformulier.

Klachtenprocedure en garantie

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de online klantendienst binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek. Je vindt hiertoe een formulier. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. ‘retour’. De kosten van verzending vanuit Nederland of België vallen ten laste van de verkoper. Voor verzending vanuit andere landen, staat de klant zelf in voor de kosten.

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst, verlies van reputatie, indirecte, incidentele of gevolgschade.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst via het formulier op onze website, dan kan je als consument terecht bij Safeshops.be.

Safeshops.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op hun website worden ingediend zullen worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.

Tenslotte bestaat er ook een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU.

Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling krijgt de klant de mogelijkheid de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Bescherming van de privacy

Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de verkoper.  Het Privacybeleid van de verkoper bevat de nodige informatie over hoe en waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. 

Met dit in Privacybeleid leeft de verkoper de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. Middels huidig Privacybeleid stelt de verkoper zich tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. 

Voor het uitoefenen van het recht inzake inzage, wijziging of schrapping van persoonsgegevens, kan de klant contact opnemen met de klantendienst, volgens de procedure beschreven in het Privacybeleid van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent exclusief bevoegd.

Laatst bijgewerkt 28/06/2020